Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Kosmolowie.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku tj. kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Kosmolowie, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają̨:

1) administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na nieruchomości jest Parafia p.w. MB Częstochowskiej w Kosmolowie, Kosmolów 128,
32-200 Olkusz, NIP: 637 189 08 24,

2) monitoring – monitoring wizyjny i dźwiękowy wraz z infrastrukturą kablową oraz kamerami.

§ 2 Cel monitoringu

  1. Celem monitoringu jest: umożliwienie oglądania i uczestniczenia w Mszy Świętej i nabożeństwach.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu kościoła

§ 3 Zasady montażu monitoringu

  1. Monitoringiem objęty jest ołtarz i wejście do kościoła.
  2. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora.
  3. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.

§ 4 Funkcjonowanie monitoringu

1. Monitoring działa całodobowo.

2. Zapisowi monitoringu podlega obraz i dźwięk, z tym zastrzeżeniem, iż tylko kamera skierowana na ołtarz posiada rejestr wizyjny i dźwiękowy.

3.Kamera skierowana na wejście do kościoła rejestruje obraz.

§ 5 Obsługa monitoringu wizyjnego

1. Nadzór nad monitoringiem znajduje się̨ na plebanii. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają̨ tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora.

§ 6 Udostępnianie danych objętych monitoringiem

1. Administrator może zabezpieczyć nagranie zdarzenia zarejestrowany przez monitoring na pisemny wniosek:

1) osób trzecich;

2) organów prowadzących postepowanie (np. Policji).

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 23 stycznia 2023 r.